ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

За въпроси, свързани с личните Ви данни:

Адрес: гр. Дупница 2600, ул. “Солун“ No3

Е-mail: contact@ttc-eudorex.bg

ЗА ТАЗИ ПОЛИТИКА:

Защитата на личните Ви данни е основно Ваше право. Целта на настоящата Политика е да Ви информираме:

- кои данни са лични;

- какви Ваши лични данни ползваме;

- необходимо ли е да събираме личните Ви данни;

- защо (за какви цели) ползваме личните Ви данни;

- на кого предоставяме личните Ви данни;

- колко време съхраняваме личните Ви данни;

- какви са Вашите права и как може да ги упражните;

- има ли автоматизирано вземане на решение спрямо Вас

- профилиране от наша страна и как се осъществява то;

- как защитаваме личните Ви данни.

 

Политиката е публикувана на интернет страницата ни www.ttc-eudorex.bg, раздел „Общи условия”.

Ние ще Ви уведомим за предстоящото изменение чрез е-mail.

Приканваме и Вас регулярно да си припомняте за Вашите права и как ние защитаваме Вашите лични данни.

КОИ ДАННИ СА ЛИЧНИ?

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до Вас като физическо лице, посредством

която се идентифицирате (например: имена) или можете да бъдете идентифицирани пряко или непряко чрез

идентификатор (ЕГН, адрес, телефон, местонахождение, онлайн идентификатор и др.) или чрез един или повече специфични

признаци (расов, етнически произход, здравен статус, онлайн поведение и др.).

 

КАКВИ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ ПОЛЗВАМЕ?

При регистрация в нашия сайт, ние ще съберем и обработим следните Ваши лични данни:

1. Данни,с които да Ви идентифицираме (идентификационни данни):

* три имена;

* постоянен адрес;

* дата на раждане.

 

2. Данни, за да осъществим връзка с Вас (Данни за контакт):

* телефонен номер (мобилен и/или станционарен);

* адрес на електронна поща;

* настоящ адрес.

 

3. Допълнителни идентификационни данни:

* данните от профила Ви в www.ttc-eudorex.bg като потребителско име.

 

НЕОБХОДИМО ЛИ Е ДА СЪБИРАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Без идентификационни данни и данни за контакт не бихме могли да предоставим заявените от Вас продукти.

 

ЗАЩО (ЗА КАКВИ ЦЕЛИ) ПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

1. Ние ползваме предоставените от Вас лични данни за следните цели:

- установяване на самоличността Ви;

- управление и изпълнение на Вашите заявки за продукт;

- изготвяне и изпращане на фактура за закупените продуктите от нас;

- за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за закупените продукти;

- уведомление за всичко, свързано с продуктите, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения;

 

2. В изпълнение на наши законови задължения, ние ползваме предоставените от Вас лични данни за:

- изпълнение на наши задължения за предоставяне на информация на Комисията за регулиране на съобщенията или трети лица, разписани в Закона за електронните съобщения, за нуждите на националната сигурност и за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления;

- изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;

- предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;

- предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни предвидено в Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година, Закон за електронните съобщения и др.;

- задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на счетоводство;

- предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството законодателни актове;

- удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

 

НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Лица, на които ние сме възложили определена работа, включваща и достъп и обработване на Вашите лични данни:

- дружества събирачи и/или обезпечаващи вземанията:

- агенции за събиране на вземания, кредитни агенции, които чрез поръчителство или друг способ, извършват обслужване и събиране на вземания;

- пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи допълнителни споразумения, други документи или продукти и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;

- наши дистрибутори и агенти действащи като наши представители при продажбата на продукти;

- лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.;

- лица, наети на граждански договор и/или стажанти, подпомагащи процесите по продажба, обслужване, логистика, доставка и др.;

- органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

- банки за обслужване на плащанията, извършени от Вас;

 

Лица, обработващи Ваши лични данни от свое име:

- компетентни органи, които по силата на закон имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред.

 

KОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

В зависимост от целите на обработването съхраняваме различните категории данни различен период от време:

1. За целите на издаване на счетоводни и данъчни документи като дебитни и кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на продукти, информация за извършени плащания и други в следните срокове:

- 5 (пет) години от изтичане на срока за изпълнение на публичното задължение;

- 10 (десет) години за данните от счетоводните регистри и финансовите отчети;

- 5 (пет) години за всички останали носители на данъчна и счетоводна информация.

2. За защита на законните ни интереси, при евентуални претенции от Ваша страна по повод ползвани продукти, при съдебни и други дела, както и за реализиране на наши законни претенции към Вас:

- 5 (пет) години или до окончателното уреждане на спора между нас или по решение на съда, като в тези случаи периодът на съхранение на данните може да е по-дълъг от посочените по-горе.

3.За предоставяне на информация на съда, други компетентни държавни органи и други на основание действащото към момента законодателство:

- 5 (пет) години.

 

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА И КАК МОЖЕ ДА ГИ УПРАЖНИТЕ?

 

Достъп до лични данни:

Имате право да поискате информация за това дали отнасящи се до Вас лични данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват, предвидения срок (или критериите за определянето му) за съхранение на данните Ви, информация за Вашите права, ако данните не са събрани от Вас, всяка налична информация за техния (на данните) източник, информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, поне в случаите на автоматизирани решения. Имате право да получите копие от личните си данни, които са в процес на обработване.

Може да упражните правото си на достъп като посетите някой от нашите офиси и попълните формуляра за искане на достъп.

Коригиране на лични данни:

Ако Ваши лични данни при нас са неточни или непълни, Вие можете по всяко време да поискате ние да коригираме или допълним данните Ви без забавяне. Ние ще уведомим всеки получател на Вашите лични данни, освен ако това е невъзможно или изисква големи усилия, за исканата и извършена корекция на Вашите данни.

Може да упражните правото си на коригиране като посетите някой от нашите офиси и попълните формуляра за коригиране/допълване на лични данни.

 

Изтриване на лични данни:

Може да поискате от нас да изтрием Вашите лични данни по всяко време, ако някое от следните обстоятелства е налице:

- Личните Ви данни не са необходими за целите, за които сме ги събрали и обработили;

- Вие сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни в случаите, в които обработването им е въз основа на това съгласие;

- Упражнили сте правото си на възражение;

- Личните Ви данни са били незаконосъобразно обработени.

Ние може да забавим изтриването на Личните Ви данни, ако някое от посочените обстоятелства е налице:

- Обработването на личните данни е необходимо за спазване на наше законово задължение. Така например данъчното законодателство ни задължава да запазим всички документи (договори, протоколи и др.), свързани с даден договор за срок от минимум 5 (пет) години.

- Когато е необходимо да се установи, упражни и защити правна претенция към Вас или нас.

Ние ще уведомим всеки получател на Личните Ви данни, освен ако това е невъзможно или изисква големи усилия, за исканото и извършено изтриване на Вашите данни.

Може да упражните правото си на коригиране като посетите някой от нашите офиси и попълните формуляра искане за изтриване на лични данни.

 

Ограничение в обработването на лични данни:

Имате право да поискате да ограничим обработването на Вашите лични данни, ако:

Вие оспорвате точността на личните ви данни за период от време, който позволява ние да проверим точността на данните ви.

Обработването на личните Ви данни е незаконосъобразно, но Вие не желаете данните Ви да бъдат заличени, а вместо това да бъде ограничено ползването им.

Ние нямаме повече нужда от личните Ви данни, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване и защита на Ваше право.

Упражнили сте правото си на възражение.

Ние ще уведомим всеки получател на Вашите лични данни, освен ако това е невъзможно или изисква големи усилия, за исканото и извършено ограничение на ползването на Вашите данни.

Може да упражните правото си на ограничаване на обработването като посетите някой от нашите офиси и попълните формуляра искане ограничаване на ползваните данни.

Преносимост на лични данни:

Можете да поискате от нас да предоставим личните Ви данни в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

- обработваме личните Ви данни въз основа на Ваше съгласие, което може да бъде оттеглено или в изпълнение на сключен между нас договор и ако

- обработването се извършва автоматично.

Може да упражните правото си на Преносимост на лични данни като посетите някой от нашите офиси и попълните формуляра искане пренос на данни.

Възражение срещу обработването на лични данни:

Ако съхраняваме и обработваме Ваши лични данни в изпълнение на задача от обществен интерес или на официални правомощия, които са ни дадени, както и въз основа на наш легитимен интерес, Вие може да подадете възражение срещу такова обработване, ако защитата на Вашите лични данни има предимство пред основанието за обработване на данните Ви.

Може да упражните правото си на възражение като посетите някой от нашите офиси и попълните формуляра за възражение срещу обработване на данни.

Когато личните Ви данни се обработват за целите на директния маркетинг, Вие имате право по всяко време да отправите възражение срещу обработването на Вашите данни.

Може да упражните правото си на възражение срещу ползването на личните Ви данни за директен маркетинг като посетите някой от нашите офиси и попълните формуляра за възражение срещу обработване на данни или като изпълните указанията в рекламното послание.

 

Оттегляне на съгласие:

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните ни задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини на обработване ние няма да използваме личните Ви данни и информация за тези цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да посетите наш офис и попълните формата за отказ от съгласие.

 

Право да подадете жалба:

Ако смятате, че незаконосъобразно обработваме Ваши лични данни, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.

 

Недобросъвестно ползване на правата:

Ако упражнявате описаните горе Ваши права явно недобросъвестно или прекомерно, ние може да Ви наложим разумна такса или да откажем да предприемем действия по Вашето искане.

 

Възможност друго лице да упражни правата Ви:

Може да упълномощите и някой друг да упражни правата ви от Ваше име. Това може да стане с изрично (посочване на конкретното право и начина по които искате да го упражните) писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

ИМА ЛИ АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ СПРЯМО ВАС, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОФИЛИРАНЕ ОТ НАША СТРАНА И КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА?

Ние не използваме автоматизирани системи за вземане на решения, включително профилиране спрямо Вас.

 

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ДАННИТЕ ВИ?

За осигуряване на адекватна защита на данните Ви, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в действащото законодателство. Установили сме структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, определили сме Длъжностно лице за защита на данните, което подпомага процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите лични данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.